Regulament privind închirierea bunurilor proprietate privată ale CN ACN SA

"Regulamentul de închiriere a bunurilor proprietate privată a C.N.  A.C.N.  S.A." aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14/ 24.02.2010 al C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa

CAPITOLUL I

Dispoziţii Generale
Art. 1 - (1) Prezentul regulament reglementează regimul juridic privind atribuirea contractelor de închiriere a bunurilor proprietate privată ale Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A., precum şi competenţa aprobării acestor documente.
(2) Închirierea se face în baza unui contract prin care Compania Naţională "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A., în calitate de locator, atribuie unei persoane fizice sau juridice numită chiriaş şi care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, pentru o perioadă determinată, un bun imobil proprietate privată a Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A., în schimbul unei chirii.
Art. 2 - (1) Initiatorul procedurii de atribuire a  contractului de închiriere este Compania Naţională "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A.
(2) Chiriaş poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată, română sau străină, prin solicitare scrisă adresată Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A., în urma anunţului apărut pe site-ul Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A.
Art. 3 - Tarifele privind închirierea bunurilor proprietate privată ale Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A. sunt stabilite/ aprobate prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie. Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A. va fi informat asupra perfectării contractelor de închiriere.
Art. 4 - Atribuirea contractelor de închiriere a bunurilor proprietate privată a Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A. se desfăşoară:
a)  prin negociere directă cu solicitantul/ solicitanţii care şi-au manifestat interesul;
b) în cazul în care numărul solicitanţilor este mai mare de trei, prin procedură de licitaţie hotărâtă de conducerea Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A., reprezentată prin DIRECTORUL GENERAL.

CAPITOLUL II

Instrucţiuni pentru încheierea contractelor de închiriere
Art. 5 - Lista bunurilor imobile proprietete privata ale Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A. oferite spre închiriere poate fi consultată permanent pe site-ul www.acn.ro
Art. 6 – Solicitarea închirierii se va face numai pe baza unei cereri scrise adresate/ depuse la Compania Naţională "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A.
Art. 7 – (1) Solicitantul/ solicitanţii vor fi invitaţi – prin adresă scrisă – la negocierea directă cu conducerea Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A., reprezentată prin DIRECTORUL GENERAL, a contractului de închiriere.
(2) Contractul de închiriere se atribuie numai în condiţiile respectării tarifelor stabilite prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie.
(3) Contractul de închiriere se semnează în maximum cinci zile de la negocierea sa.
Art. 8 – (1) Durata contractelor de închiriere va fi de până la trei ani în cazul chiriaşilor ce nu procedează la efectuarea de investiţii asupra bunului închiriat.
(2) Durata contractelor de închiriere va fi mai mare de 3 ani, dar nu mai mult de 15 ani în cazul chiriaşilor care procedează la efectuarea de investiţii asupra bunului închiriat.
(3) Durata de închiriere de la alineatul (2) va fi stabilită de Consiliul Tehnico-Economic al Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A.- conform legislaţiei în vigoare -  în funcţie de perioada necesară amortizării investiţiei de către chiriaş.
Art. 9 - În cazul Art.4, alineatul b) documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini vor fi întocmite funcţie de  procedura de atribuire hotărâtă de conducerea Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A., reprezentată prin DIRECTORUL GENERAL.
Art. 10 – (1) Contractele de închiriere pentru bunuri proprietate privată aflate în administrarea Companiei Naţionale "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" S.A. încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, rămân valabile pâna la data expirării.
(2) Contractele prevăzute la alin.(1) pot fi renegociate în condiţiile prezentului regulament, în vederea prelungirii, la solicitarea scrisă a locatarului transmisă cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării.
Art. 11 – Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părţile nu convin, în scris, posibilitatea de prelungire.
Art. 12 – Contractul de închirere poate înceta prin acordul părţilor în condiţiile stabilite prin contract.