Solicitări informații de interes public (Legea 544/2001):
Persoana responsabilă: Mihaela Coroiu, email: presa[@]acn[.]ro
Telefon : +40 241702700/ int. 1191
Mobil: 0724282831
Fax: +0241737711
Program de funcționare: Luni – Vineri: 8:00 – 16:00
Legislație:
1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001.
Documente utile:
1. Solicitare în baza Legii 544/2001 : Model de cerere
2. Formular reclamație refuz: Model
3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: Model
Modalități de contestare ale deciziilor:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

Raport periodic de implementare a Legii 544/2001:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023