NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A DATELOR PERSONALE

Scopul prezentei note de informare este prezentarea cadrului organizatoric general, a responsabilităților, proceselor, fluxurilor operaționale și informaționale pentru protecția datelor cu caracter personal.
Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța (denumită în continuare CN ACN SA) cu sediul în Agigea, strada Ecluzei nr.1, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/2361/1998, cod de înregistrare fiscală RO11087755, telefon 0241 702 700,  fax 0241 737 711, email compania[@]acn[.]ro, reprezentată legal prin Director General Daniel Georgescu, este operator de date cu caracter personal și este dedicată în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și stocăm.
     În conformitate cu prevederile art. 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679), prin operator se înțelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
În acest sens, CN ACN SA Constanța va aduce la cunoștință politica privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal care vă ajută să înțelegeți:
1.    Ce sunt datele cu caracter personal
2.    Care sunt categoriile de persoane ale căror date cu caracter personal le prelucrăm
3.    Ce date colectăm și modalitatea de colectare
4.    Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date
5.    În ce bază prelucrăm datele dumneavoastră   
6.    Politica de confidențialitate a datelor transmise prin site-ul www.acn.ro
7.    Politica de utilizare a modulelor cookie a CN ACN SA
8.    Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal
9.    Cum asigurăm protecţia datelor dumneavoastră
10.    Care sunt drepturile dumneavoastră
11.    Cum vă puteți exercita aceste drepturi
12.    Cum ne puteți contacta

1.    Ce sunt datele cu caracter personal
Conform art. 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), în vigoare de la data de 25 mai 2018:
Datele cu caracter personal sunt orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.    Care sunt categoriile de persoane ale căror date cu caracter personal le prelucrăm
-    angajații CN ACN SA și rude/ afini ale acestora, inclusiv copii;
-    vizitatori ai sediului / ecluzelor / amplasamentelor, inclusiv copii,
-    reprezentanți împuterniciți ai acționarilor CN ACN SA,
-    membrii Consiliului de Administrație;
-    reprezentanți mass media, reprezentanți organizații neguvernamentale, organizații profesionale cu care personalul companiei intră în contact,
-    angajați și reprezentanți ai autorităților publice
-    angajați și reprezentanți ai persoanelor juridice cu care CN ACN SA intra in contact în derularea unei relații comerciale sau în etapele premergătoare acestora;
-    candidați pentru posturile din cadrul companiei scoase la concurs.
Enumerarea nu este limitativă, CN ACN SA protejează drepturile și libertățile tuturor persoanelor vizate cu care intră în relație, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.    Ce date colectăm și modalitatea de colectare
Colectăm informații pe care ni le furnizați prin intermediul formularelor disponibile pe acest website, a documentelor transmise în format letric, prin poștă sau depuse la registratura companiei, a documentelor în format electronic prin intermediul mesajelor email transmise către companie.
3.1.    Date colectate în mod automat prin intermediul site-ului
În momentul în care accesați site-ul nostru (www.acn.ro) serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată, precum și informații despre sistemul de operare/browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.
De asemenea, pe site-ul nostru (www.acn.ro) folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website.                                                           Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.

Pentru mai multe detalii accesați pagina "Politica de utilizare a modulelor cookie".
 
    3.2       Date colectate în cadrul proceselor de aplicare și recrutare:
⦁    Informațiile dumneavoastră de contact, certificări, diplome de calificare;
⦁    Numele, adresa, adresa de email, numărul de telefon și alte informații de contact;
⦁    CV-ul sau scrisoarea de intenție, experiența de lucru anterioară și / sau relevantă sau alte experiențe, educație, situație militară sau alte informații pe care ni le furnizați în sprijinul procesului de aplicare și recrutare;
⦁    Orice alte informații demografice obținute în timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informații despre cetățenia dumneavoastră, informații medicale sau de sănătate comunicate de candidat, cazier judiciar;
⦁    Informații din referințe și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv informațiile furnizate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la scrisori de recomandare.
⦁    Informațiile referitoare la orice antecedente din relațiile anterioare de angajare.
3.3.    Date colectate în mod direct:
⦁    Nume, prenume, cetățenie, locul de munca, seria și numărul cărții de identitate, data eliberării și expirării, codul numeric personal, nr., serie, nr. și marca autovehiculului, date necesare în cazul unor vizite pe amplasamente;
⦁    Date comerciale de la contractori: denumire firmă, sediu, număr de înregistrare la registrul comerțului, cod unic de identificare, adresa, reprezentanți legali, conturi bancare, date personale ale reprezentanților legali, date financiare necesare la depunerea ofertelor în derularea proceselor de achiziție, CV-uri ale angajaților, certificări, autorizații;
⦁    Date cu caracter personal primite de la terți în baza exercitării diferitelor drepturi legale, primite pe email, prin poștă sau depuse în mod direct la registratura companiei;
⦁    Date cu caracter personal despre angajați;
⦁    Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi instituții de prevenire a fraudelor, precum și de la alți furnizori de date.

3.4.    Datele minorilor
Colectăm date cu privire la minori în următoarele situații:
⦁    Dacă sunt copiii angajaților noștri (sau personal asimilat, precum directori cu mandat), cu consimțământul părinților sau tutorilor în absența unui temei legal care obligă compania la prelucrarea datelor;
⦁    În cazul organizării unei vizite la sediul social sau la una dintre ecluze unde accesul este permis în baza datelor personale furnizate;
⦁    În cazul primirii unor solicitări de sponsorizare de la asociații neguvernamentale, oferite în baza consimțământului părinților sau tutorilor acestora.
3.5.    Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal 
Nu colectăm date privind sănătatea dumneavoastră, etnia, confesiunea religioasă sau politică, apartenența sindicală etc., cu excepția cazurilor în care acest lucru este absolut necesar conform legii și / sau în protejarea intereselor, drepturilor și / sau libertăților dumneavoastră sau în cazul în care aceste informații sunt depuse de către dumneavoastră. Atunci când colectăm astfel de date, ne limitam la circumstanțe specifice.

4. Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date
Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Activitățile de prelucrare de către CN ACN SA a datelor cu caracter personal vor fi limitate la îndeplinirea exclusivă a scopului pentru care au fost colectate și pot fi: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere.
CN ACN SA va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:
⦁    pentru conformare cu legile în vigoare;
⦁    pentru oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;
⦁    pentru operațiuni de contractare, facturare;
⦁    pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care aplicați pentru posturile scoase la concurs;
⦁    pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.
Vom prelucra aceste date pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

5.În ce bază prelucrăm datele dumneavoastră   
CN ACN SA prelucrează datele personale numai dacă și în măsura în care se aplica cel puțin una dintre următoarele condiții:
⦁    prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine companiei;
⦁    prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau în etapele premergătoare încheierii unui contract;
⦁    prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
⦁    dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
⦁    prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de CN ACN SA, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

6. Politica de confidențialitate a datelor transmise prin site-ul www.acn.ro
Informațiile prezentate pe www.acn.ro sunt considerate a fi de interes public și pot fi distribuite sau copiate, cu excepția cazurilor în care există specificații care interzic acest lucru.
În cazul în care vizitatorii site-ului www.acn.ro furnizează date cu caracter personal, aceste date vor fi gestionate în mod sigur, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile în baza Regulamentului (UE) 2016/679.
CN ACN SA va lua toate măsurile pentru a garanta siguranța datelor personale. În derularea activității sale, va apela numai la angajați și societăți terțe cărora li se va aplica obligația de respectare a secretelor profesionale. Persoanele interesate pot lua oricând legătura cu CN ACN SA în vederea exercitării drepturilor care le revin în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (de acces, rectificare, ștergere sau restricționare, portabilitate și opoziție a prelucrării datelor personale stocate, sau pentru retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal).
La nivelul CN ACN SA sunt stabilite o serie de măsuri procedurale pentru respectarea și protejarea securității fizice și electronice a datelor cu caracter personal colectate. Datele dumneavoastră personale nu vor fi distribuite către alte instituții sau autorități publice decât dacă există o obligație legală sau v-ați dat consimțământul în acest sens.
Vizitatorilor site-ului le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul European (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
Site-ul www.acn.ro nu colectează informații în scopuri comerciale.

7. Politica de utilizare a modulelor cookie a CN ACN SA
Site-ul CN ACN SA folosește cookies. Explicațiile de mai jos au scopul de a vă informa cu privire la gestionarea cookie-urilor de către site-ul CN ACN SA în contextul navigării site-ului nostru de către dumneavoastră.
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server către un browser (spre exemplu: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome etc.). Cookie-urile odată instalate au o durată de existența determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Cookie-urile utilizate de site-ul CN ACN SA au scopul de a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare pentru fiecare utilizator în parte, inclusiv limba în care este vizualizată o pagina de internet.
Astfel, utilizarea cookie-urilor poate permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum: frecvența accesării, paginile vizualitate, motorul de căutare cu care accesați site-ul.
Site-ul CN ACN SA nu folosește cookie-uri de publicitate.
Cookie-urile site-ului CN ACN SA au o durată de viață care variază în funcție de scopul fiecărui cookie:
• Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când dumnevoastră închideți browserul.
• Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul dumneavoastră până când atinge o anumită dată de expirare (30 de zile).
Blocarea acestor cookie-uri poate face ca această pagină de internet www.acn.ro să fie dificil de vizualizat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Vă informăm că puteți configura setările cookie-urilor prin accesarea setărilor browser-ului dumneavoastră pentru a accepta, bloca sau șterge anumite sau toate cookie-urilor. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „Opțiuni” sau în meniul de „Preferințe” al browser-ului dumneavoastră.
Când navigați pentru prima oară pe site-ul www.acn.ro, veţi vedea plasat un scurt text introductiv privind utilizarea cookie-urilor într-o manșetă (banner) plasată în partea de sus a acestui site. Funcțiile setărilor cookie-urilor pot varia în funcție de versiunea și tipul browser-ului instalat. Am încercat să listăm în continuare cele mai comune și populare tipuri de browsere web. Puteți accesa legăturile web de mai jos pentru a înțelege cum puteți controla setările privind cookie-urile în cadrul acestor browsere (conținutul la adresele respective este în limba română). De asemenea, în cazul în care nu folosiți niciunul dintre aceste aplicații sau conținutul menționat a fost îndepărtat sau nu este accesibil, vă rugăm să vizitați paginile de suport ale acestora pentru informații suplimentare.De asemenea, puteți consulta https://www.aboutcookies.org/ (conținut în limba engleză), ce vă prezintă opțiunile de control al cookie-urilor în diverse aplicații de navigare Internet.
⦁    Cum controlați setările cookie-urilor în Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
⦁    Cum controlați setările cookie-urilor în Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
⦁    Cum controlați setările cookie-urilor în Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/ro/kb/sterge-cookies-pentru-elimina-informaiile-stocate-computer
⦁    Cum controlați setările cookie-urilor în navigatorul Apple Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=ro_RO
Mai multe detalii privind acest aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.

8.    Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal
Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale ori interesele legitime ale companiei.

9.    Cum asigurăm protecţia datelor dumneavoastră
Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. CN ACN SA a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. CN ACN SA asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.
CN ACN SA utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.
Atunci când datele sunt stocate în format letric, acestea sunt păstrate într-un loc securizat, în care persoanele neautorizate nu le pot vedea și/sau accesa.
Atunci când datele sunt stocate în format electronic, acestea sunt protejate împotriva accesului neautorizat, ștergerii accidentale și a încercărilor de hacking:
• Datele sunt protejate de parole puternice, care se vor modifica în mod periodic și nu vor fi împărtășite niciodată între angajați.
• Dacă datele sunt stocate pe suporturi cum ar fi un CD sau DVD, acestea sunt păstrate securizate în mod corespunzător atunci când nu sunt utilizate.
• Datele sunt stocate numai pe unitățile și serverele desemnate și sunt încărcate numai de persoanele cu autorizare în acest sens (inclusiv drepturi/ permisiuni de acces).
• Serverele care conțin date cu caracter personal sunt amplasate într-o locație securizată, separat / departe de spațiul general de birouri.
• Sunt realizate copii de rezervă în mod frecvent pentru date. Aceste copii de rezervă sunt testate în mod periodic, în conformitate cu procedurile standard de realizare a copiilor de rezervă valabile în cadrul companiei.
• Toate serverele și computerele care conțin date sunt protejate de software-uri de securitate aprobate și de un firewall.
Datele vor fi revizuite și actualizate în mod periodic, în cazul în care se constată că acestea sunt depășite/perimate. Dacă nu mai sunt necesare, acestea sunt șterse / eliminate.

10.    Care sunt drepturile dumneavoastră
10.1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către CN ACN SA. Respectarea acestui drept de către CN ACN SA se realizează prin prezenta informare. CN ACN SA are obligația de a informa persoanele vizate despre procesul de colectare / procesare / transmitere de date personale.
10.2. Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea CN ACN SA o confirmare că aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date.
10.3. Dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
10.4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la CN ACN SA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. CN ACN SA are obligația de a modifica / corecta / completa datele cu caracter personal la solicitarea persoanelor fizice vizate sau de a oferi acestora posibilitatea actualizării acestor date. În unele situații, poate fi necesară o declarație suplimentară a persoanei fizice vizate. De asemenea, poate fi necesar ca CN ACN SA să ia măsuri suplimentare, pentru a se asigura de legalitatea și corectitudinea modificărilor solicitate.
10.5. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la CN ACN SA, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, atunci când intervine oricare din următoarele situații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către CN ACN SA;
– vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate mai sus;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către CN ACN SA;
– datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine CN ACN SA.
Precizăm că CN ACN SA are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să șteargă datele cu caracter personal ale acestora, dacă nu există prevederi legale aplicabile care obligă compania să rețină acele date sau dacă nu există vreun interes legitim al operatorului, care să prevaleze acestui drept.

10.6. Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține de la CN ACN SA restricționarea prelucrărilor datelor personale în oricare din următoarele situații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, astfel:
– contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează CN ACN SA. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care îi permite CN ACN SA să verifice exactitatea datelor;
– prelucrarea datelor personale de către CN ACN SA este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către CN ACN SA;
– CN ACN SA nu mai are nevoie de datele dvs. personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau într-o procedură administrativă;
10.7. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la CN ACN SA datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat CN ACN SA, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveți acest drept numai în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau atunci când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. CN ACN SA are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să le pună acestora la dispoziție datele cu caracter personal prelucrate, într-un format structurat, prelucrabil și interoperabil.
În unele situații, poate fi necesar ca CN ACN SA să ia măsuri suplimentare pentru a se asigura de identitatea persoanei fizice, care solicită portarea datelor cu caracter personal.
10.8. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara în care va aflați, prelucrării efectuate de CN ACN SA având ca temei juridic interesul legitim al dumneavoastră. CN ACN SA are obligația ca în cazul în care persoanele fizice se opun colectării / procesării de date personale să nu efectueze nicio activitate de prelucrare a acelor date, excepție făcând situațiile în care primează un temei juridic sau un interes legitim al companiei.
10.9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice și privesc persoana vizată sau o afectează într-o măsură semnificativă. Persoana vizată are dreptul de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia dacă s-a realizat deja un proces decizional automatizat.
10.10.Dreptul de a depune o plângere: Aveți dreptul de a depune plângere la responsabilul cu protecția datelor personale din cadrul CN ACN SA (dpo[@]acn[.]ro) și în cazul în care considerați că nu se soluționează, puteți depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care doriți să vă apărați drepturile și să solicitați remedierea situației dumneavoastră, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării datelor personale, precum și la instanțele judecătorești.

11. Cum vă puteți exercita aceste drepturi

11. Cum vă puteți exercita aceste drepturi
Vă puteți exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a formularului de mai jos:

Formular solicitare drepturi

a) prin email la adresa: dpo[@]acn[.]ro;
b) prin poștă/curier la adresa: Strada Ecluzei, nr. 1, Agigea, jud. Constanța, în atenția responsabilului cu protecția datelor personale;
c) direct prin depunere la sediul CN ACN SA.

După primirea cererii, CN ACN SA va reveni către dumneavoastră cu un răspuns, în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.
În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CN ACN SA poate:
a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
b) fie să refuze să dea curs cererii.

Conform art. 12 alin. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în cazul în care vor exista îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea anterior menţionată, CN ACN SA va putea solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate. În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, aveți posibilitatea de a vă adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bdul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, www.dataprotection.ro și formula o acțiune în instanță.

12. Cum ne puteți contacta
Pentru orice informații suplimentare cu privire la politica CN ACN SA Constanța de prelucrare a datelor  cu caracter personal, vă rugam să vă adresați companiei, fie pe email dpo[@]acn[.]ro la responsabilul cu protecția datelor personale, în scris, pe fax 0241 702 700 sau la adresa de corespondență – sediu social: Strada Ecluzei nr. 1, Agigea, județul Constanța, în atenția responsabilului cu protecția datelor personale.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.